Vedtægter

Vedtægter for Amager Video Klub


§ 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Amager Video Klub, og dens hjemsted er Tårnby.


§ 2 Formål

Klubbens formål er gennem foredrag, demonstrationer, interne og externe konkurrencer og ved udveksling af erfaringer at fremme interessen for film og for selv at lave film.


§ 3 Medlemsskab

Som medlemmer optages alle film- og videointeresserede.

Ved indmeldelse efter 1. august betales halvt kontingent.

Ægtefæller, samboende og lign. kan aktivt deltage i klubbens møder og øvrige arrangementer.


§ 4 Kontingent

Kontingent fastsættes for ét år ad gangen af generalforsamlingen og skal betales senest efterfølgende kalendermåned.

Kontingent – og medlemsskab – er gældende til og med førstkommende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen kan bevilge kontingentnedsættelse i specielle tilfælde.


§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes snarest efter regnskabsafslutning og revision og senest ultimo februar og indkaldes med tre ugers varsel via email.

Medlemmer uden adgang til e-mail adviseres på anden vis.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det fremmødte antal medlemmer.

Den ordinære generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetæller(e)

3. Aflæggelse af formandens beretning

4. Aflæggelse af regnskab

5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg

8. Eventuelt


§ 6 Forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

Ca. en uge inden generalforsamlingen udsender bestyrelsen de indkomne forslag samt regnskab, budget, eventuelle oplysninger vedrørende valg og eventuelt en skriftlig beretning til samtlige medlemmer pr. e-mail eller på anden vis.


§ 7 Afstemninger og fuldmagter

Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan begæres af mindst ét medlem.

Et medlem kan afgive fuldmagt til et andet medlem, men hvert medlem kan kun medbringe én fuldmagt.

Fuldmagter kontrolleres af dirigenten.


§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter samme retningslinier som ovennævnte og kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 1/3 af klubbens medlemmer kræver det efter skriftlig fremsat motiveret dagsorden til bestyrelsen, som skal udsende en indkaldelse indenfor otte dage efter modtagelse af begæringen.§ 9 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen:

• formand og kasserer vælges i ulige år

• tre bestyrelsesmedlemmer – vælges i lige år

Desuden vælges for ét år ad gangen:

To bestyrelsessuppleanter, én revisor samt én revisorsuppleant.

Genvalg kan finde sted til alle poster.

Udover de her nævnte poster konstituerer bestyrelsen sig selv med sekretær og næstformand, sidstnævnte træder i formandens sted ved dennes forfald. Bestyrelsen indkaldes af formanden og skal indkaldes, hvis mindst 2 af dens medlemmer begærer ønske herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved fremmøde af mindst 3 af dens medlemmer. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende


§ 10 Økonomi

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Klubbens midler anbringes på bankkonto; klubbens kasserer og formand anmeldes som adgangshavende.

Kassereren fører løbende regnskab over ind- og udbetalinger, som fortrinsvis foretages via net-bank.

Den likvide kassebeholdning søges holdt på et minimum.

Det afsluttede regnskab revideres primo januar til fremlæggelse for generalforsamlingen.


§ 11 Hjemmeside

Domænenavnet amagervideoklub.dk ejes af Amager Video Klub c/o et bestyrelsesmedlem. Hjemmesiden bestyres af én af bestyrelsen udpeget webmaster og eventuelt en assistent, som begge med koder har adgang til hjemmesiden.


§ 12 Vedtægtsændringer og opløsning af klubben

Forslag til vedtægtsændring kan kun vedtages, når mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af disse medlemmer stemmer for forslaget.

Opløsning af klubben kan ligeledes kun vedtages, hvis mindst halvdelen af klubbens medlemmer er tilstede og 2/3 stemmer for en opløsning.

Kan flertal ikke opnås i ovennævnte tilfælde, kan der indkaldes – til afholdelse senest indenfor én måned – en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringer og/eller opløsning af klubben kan vedtages ved almindelig stemmeflertal.


§ 13 Afvikling af klubbens midler

I tilfælde af klubbens opløsning afholdes der auktion over klubbens materiel blandt medlemmerne og andre, dog således at medlemmerne har første prioritet på buddene. Indtægten herfra og klubbens eventuelle kassebeholdning skal skænkes til en hjælpeorganisation, primært for børn, efter bestyrelsens valg.


Bestemmelser

Foruden vedtægterne er der fastsat en række bestemmelser, der har betydning for AVK.

1. Klubben råder over et bibliotek, lydarkiv samt diverse materialer som kan hjemlånes.

2. Udlån er gratis, men begrænset til to uger, hvorefter lånet kan fornyes. Der udfærdiges låneliste.

3. Mesterskabskonkurrence for et kalenderår afholdes i efterfølgende første kvartal og kun, hvis mindst tre film er tilmeldt. Maximum spilletid pr. film er 30 minutter. Der kan kun angives én producent pr. film.

4. Årets klubmester findes ved skriftlig afstemning blandt de tilstedeværende. Producenter eller medvirkende kan ikke stemme.

Der kan benyttes externe dommere. Den bedst placerede film modtager mesterskabspræmie.

5. På almindelige klubaftener kan der afholdes filmforum, hvor fremviste film kommer til debat og modtager konstruktive kommentarer. Det tilstræbes, at den samlede fremvisningstid ikke overstiger 1 time.


Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 11. november 2014


AMAGER VIDEO KLUB

Amager Video Klub, Vandtårnet, Oliefabriksvej 102, 2770 Kastrup           

Opdateret 02-11-2020